VILNIUS TECH elektroninių knygų platformoje https://www.ebooks.vilniustech.lt/ naudojami asmens duomenys teikiant ir administruojant paslaugas. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu  (European Union’s General Data Protection Regulation) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei VILNIUS TECH asmens duomenų saugumo politika.

Už asmens duomenų apsaugą paskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas, su kuriuo susisiekti galima el. paštu dap@vilniustech.lt arba adresu Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius.

Kokiais tikslais ir kokius duomenis tvarkome apie Jus?

VILNIUS TECH tvarko asmens duomenis tik vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi pagal sutartinius santykius tam, kad būtų užtikrintos personalizuotos paslaugos ir produktai el. knygų platformos vartotojams. VILNIUS TECH renka šiuos duomenų subjektų asmens duomenis, kuriuos pateikė pats asmuo: vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono Nr.

Asmens duomenys gaunami, kai el. knygų platformos produktus ir paslaugas pageidaujantis gauti asmuo savo noru ir laisva valia užsiregistruoja platformoje https://www.ebooks.vilniustech.lt/ arba prie el. knygų platformos prisijungia per VILNIUS TECH vieningą prisijungimo sistemą.

Vartotojas gali lankytis el. knygų platformoje nenurodydamas jokios savo asmeninės informacijos. Jei vartotojas nori spausdinti, rašyti pastabas, komentuoti, pasižymėti tekstą ar naudotis kitomis el. knygų platformos teikiamomis paslaugomis, jis privalo prisijungti su vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Pirmą kartą prisijungdamas vartotojas gali prisijungti per VILNIUS TECH vieningą prisijungimo sistemą arba turi pateikti el. pašto adresą, vardas, pavardė nėra privalomi.

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

VILNIUS TECH tvarkomi asmens duomenys gali būti atskleisti mūsų pasitelktiems sutarčių su duomenų subjektais vykdymui asmenims. Pagal paslaugų teikimo sutartį asmens duomenis tvarko VILNIUS TECH pasirinktas elektroninio turinio pateikimo ir marketingo platformos tiekėjas Impelsys Inc, adresas: 116 West 23rd Street, Suite 500, New York, NY 10011, USA. Prieš registruodamasis vartotoju el. knygų platformoje, asmuo turi susipažinti ir su Impelsys Inc Privatumo politika (internetinė nuoroda: https://www.impelsys.com/privacy-policy-2). Šioje politikoje pateikiama informacija ir apie Impelsys Inc pasitelktus pagalbinius asmens duomenų tvarkytojus.

Teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenys gali būti teikiami kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms (pvz., policijai, teismams).

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

VILNIUS TECH ėmėsi visų reikiamų techninių ir organizacinių apsaugos priemonių siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti VILNIUS TECH asmens duomenų saugumo politikoje, internetinė nuoroda: https://vilniustech.lt/universitetas/duomenu-saugumas/296093#307273

Visi asmens duomenys yra laikomi trečiosios šalies VILNIUS TECH pagal paslaugų sutartį suteiktame saugiame debesyje, Amazon tinklo serveriuose (AWS), kurie yra Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Europos Sąjungos šalyse.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, asmens duomenys tvarkomi, įskaitant saugojimą, ne ilgiau, negu to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie neatkuriamai sunaikinami. Asmens duomenys yra tvarkomi 6 mėn. nuo paskutinės registruotos veiklos svetainėje.

Jūsų teisės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimą nustato Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo VILNIUS TECH taisyklės, internetinė nuoroda:

https://vilniustech.lt/files/3013/150/7/8_0/Duomen%C5%B3%20subjekto%20teisi%C5%B3%20%C4%AFgyvendinimo%20taisykl%C4%97s.pdf

Kilus klausimams dėl el. knygų platformos, kreiptis el. paštu ebooks@vilniustech.lt.

Jūs turite teisę bet kada paprašyti asmeninės informacijos, kurią mes saugome, kopijos. Jei norite gauti kopiją arba norite būti pašalinti iš mūsų duomenų bazės, susisiekite su mumis ebooks@vilniustech.lt.