NAUDOJIMOSI NUOSTATAI

Norėdami naudotis https://ebooks.vilniustech.lt elektroninių knygų platforma, Jūs privalote perskaityti ir sutikti su toliau išdėstytomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir jų laikytis. Sukurdami paskyrą mūsų elektroninių knygų platformoje, Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote bei be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Jūs (toliau – Klientas), užsiregistruodamas https://ebooks.vilniustech.lt (toliau – Platforma), bet kokiu būdu ir forma naudodamas Platformos paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant Platformoje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, Platformoje skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą (toliau – Paslaugos), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas turi neregistruoti paskyros Platformoje ir nesinaudoti jokiomis Paslaugomis.

1.2. VILNIUS TECH (toliau – Administratorius) turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Klientas po taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.3. Klientui draudžiama naudotis Platforma ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Platformos ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Platforma ir (ar) Paslaugomis.

1.4. Naudodamasis Platforma ar Paslaugomis Klientas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

2. Prisijungimo ir registracijos duomenys

2.1. Registracijos duomenys – tai kliento vardas, pavardė, elektroninis paštas, vartotojo vardas ir slaptažodis, kuriuos būtina pateikti, norint sukurti Platformoje savo asmeninę aplinką bei gauti Platformos informaciją el. paštu. Prisijungimo duomenys – tai Kliento vartotojo vardas ir slaptažodis, kuriuos Klientas privalo nurodyti norėdamas prisijungti prie savo asmeninės aplinkos Platformoje.

2.2. Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui, registruodamasis Platformoje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Registracijos duomenų jiems pasikeitus. Jei Klientas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolių Administratoriui, tokiu atveju Klientas įsipareigoja juos atlyginti Administratoriui per Administratoriaus nurodytą terminą.

2.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo ir Registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo ir Registracijos duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Administratoriaus užsakyti ar įsigyti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti naudojantis Kliento Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir / ar sukėlimą Administratoriui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais naudojantis Kliento Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, kyla Klientui.

2.4. Registruodamasis Platformoje ir pateikdamas Administratoriui savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti.

2.5. Asmens duomenų tvarkymo ir slapukų pateikimo Platformoje tvarką ir sąlygas nustato Platformos Privatumo politika.

2.6. Administratorius pasilieka teisę bet kada, iš anksto paskelbęs informaciją Platformoje arba informavęs Klientą el. paštu, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Platformą ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, taip pat turi teisę nutraukti Platformos veiklą. Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

2.7. Administratorius turi teisę apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Platformos teikiamomis Paslaugomis, iš anksto informavęs Klientą el. paštu.

3. Prekės ir jų kainos

3.1. Prekės šiose Taisyklėse reiškia visas prekes, kuriomis Administratorius prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Platformoje.

3.2. Administratorius pasilieka teisę bet kada keisti bet kokią informaciją apie prekes Platformoje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Platformos prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas ir kitas esmines sąlygas.

3.3. Šalys susitaria, jog bet kokia Platformoje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kuria remiantis gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas nurodytą kainą.

3.4. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis.

4. Apmokėjimas

4.1. Klientas už prekes gali atsiskaityti internetu (PayPal) arba išankstiniu apmokėjimu (bankiniu pavedimu).

4.2. Klientas, atlikdamas mokėjimą, naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Administratorius negali būti laikomas atsakingu už trikdžius, kylančius naudojantis trečiųjų asmenų paslaugomis.

5. Pirkimas

5.1. Klientas savo įsigytas prekes ras prisijungęs prie asmeninės paskyros skiltyje „Knygų lentyna“ ir galės skaityti Klientui patogiu būdu.

5.2. Įsigyta prekė yra laikoma tinkamai pateikta nuo to momento, kai elektroninė knyga yra prieinama „Knygų lentynoje“.

5.3. Klientas negali grąžinti elektroninių knygų ir atgauti už jas sumokėtų pinigų.

6. Garantijos

6.1. Administratorius garantuoja prekių kokybę, todėl, gavus nekokybišką el. knygą, būtina kreiptis į Administratorių. Nekokybiška prekė bus pakeista į kokybišką, o nepavykus to padaryti, Administratorius įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus už nekokybišką prekę.

7. Intelektinė nuosavybė

7.1. Visos teisės į Platformą ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Platformoje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.

7.2. Visi prekių ženklai, pateikiami Platformoje, yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

8. Paslaugų prieinamumas

8.1. Administratorius deda visas pastangas, jog Platforma tinkamai veiktų. Bet kokie trikdžiai bus išsprendžiami per protingą laikotarpį. Klientas, pastebėjęs trikdžius, turi informuoti Administratorių šiose Taisyklėse nurodytu el. paštu.

9. Informacijos siuntimas

9.1. Administratorius visus pranešimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui Registracijos duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.2. Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Klientui, kopijos buvimas Administratoriaus serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.

9.3. Visas užklausas, prašymus ir klausimus Klientas siunčia el. paštu ebooks@vilniustech.lt